Scalenia gruntów realizowane ze środków krajowych

Poza scaleniami gruntów wykonywanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje również scalenia gruntów finansowane ze środków krajowych. Są to przeważnie prace na mniejszych obiektach, podczas których, oprócz głównego celu prac scaleniowych jakim jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów rolnych. Rozwiązywane są również inne problemy prawne występujące na obszarze scalenia.

W ostatnich latach Biuro zrealizowało ww. prace scaleniowe na następujących obiektach:

 1. Bąki położony w gminie Zadzim w powiecie poddębickim.
  Pracami objęto 15 działek o łącznej powierzchni 4,21 ha, będących w użytkowaniu 6 uczestników scalenia. W ramach wykonanych prac uregulowano przebieg rzeki Pisi, której przebieg w terenie był inny niż ujawniony w dokumentach, włączono rów szczegółowy do obszaru działki rolne, zniesiono 1 współwłasność oraz zaprojektowano równoległy przebieg granic dla 13 działek powstałych po scaleniu.
  • Obiekt Bąki przed pracami scaleniowymi
  • Obiekt Bąki po pracach scaleniowych
 2. Zarzecze położony w gminie Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim.
  W ramach prac scaleniowych obejmujących 8 uczestników i grunty o powierzchni 9,77 ha zredukowano ilość działek z 32 przed scaleniem do 14 po zakończeniu prac. Poza poprawą warunków gospodarowania w rolnictwie, w ramach przeprowadzonego scalenia uregulowano stan prawny drogi, której przebieg w terenie był niezgodny z wykazanym w dokumentacji archiwalnej.
  • Zarzecze przed scaleniem
   Obiekt Zarzecze przed pracami scaleniowymi
  • Zarzecze po scaleniu
   Obiekt Zarzecze po pracach scaleniowych
 3. Rembieszów położony w gminie Zapolice w powiecie zduńskowolskim.
  Realizację prac rozpoczęto w roku 2017. W 2018 r. Biuro przystąpiło do realizacji II etapu prac. Celem prac scaleniowych jest dostosowanie granic nowych działek do sieci dróg transportu rolnego oraz urządzeń melioracyjnych odkrytych, a także wydzielenie ekwiwalentu za likwidowane rowy i drogi. Obszar scalenia obejmuje grunty o powierzchni 294 ha.
  Rembieszów
 4. Kaleń położony w gminie Sadkowice w powiecie rawskim.
  W 2018 r. rozpoczęto prace na obiekcie Kaleń o powierzchni 7,3143 ha. Poza celem prac scaleniowych wynikającym z art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów usunięta zostanie niezgodność pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym, a stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu drogi.
  Kaleń
 5. Wólka, Pełczyska oraz Wartkowice położony w gminie Wartkowice w powiecie poddębickim.
  W 2018 r. przystąpiono do I etapu prac scaleniowych na obiekcie Wólka, Pełczyska oraz Wartkowice. Pracami objęto teren o powierzchni ok. 80 ha gruntów.
  Wartkowice