Prace scaleniowe realizowane w ramach PROW 2014-2020

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększono limit środków przypadający na 1 ha gruntów objętych scalaniem gruntów do 650 € dla prac geodezyjnych oraz do 1900 € dla zagospodarowania poscaleniowego.

Pierwotnie limit środków przyznanych na prace scaleniowe na obszarze województwa łódzkiego wyniósł 4 503 430 €. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 limit dla województwa łódzkiego został zwiększony do kwoty 5 027 714 €.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi zrealizowało prace geodezyjne na obiektach:

 1. Ścieki położonym w gminie Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim o powierzchni 472 ha obejmujący 432 działki ewidencyjne.W wyniku scalenia liczbę działek ewidencyjnych zmniejszono z 432 do 385.Przed scaleniem średnio na jedno gospodarstwo rolne przypadało 2,04 działki o średniej powierzchni 1,23 ha. W wyniku scalenia średnia powierzchnia działki ewidencyjnej zwiększyła się o 0,22 ha i wynosi obecnie 1,45 ha. Zmniejszyła się natomiast o 11% liczba działek w uśrednionym gospodarstwie - średnio zmalała liczba działek o 0,22 działki i wynosi obecnie 1,82 działki.Zwiększył się udział działek dużych o powierzchni ponad 1 ha, natomiast zmniejszyła się liczba działek małych o powierzchni do 0,5 ha.Analiza zmian kształtu działek oparta o pomiar równoległości granic działek wskazuje na znaczną poprawę tego parametru. Jako działki niekształtne w trakcie projektowania określano te, w których występują załamania granic powodujące zmiany szerokości działek w gruntach ornych oraz kąty ostre w obszarach nawrotów.

  • Obiekt Ścieki - działki o wadliwym kształcie przed pracami scaleniowymi
  • Obiekt Ścieki - działki o wadliwym kształcie po pracach scaleniowych

  Porównanie ilości działek o wadliwym kształcie wskazuje, że w wyniku scalenia 3-krotnie zmniejszono ich liczbę, a powierzchnia działek niekształtnych zmalała 2-krotnie.

  Istotnymi, a niemożliwymi do oszacowania obecnie, są efekty ekonomiczno-społeczne scalania gruntów obiektu Ścieki.

  Zaprojektowany i wybudowany pas pieszo-jezdny wzdłuż drogi krajowej przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wypadków drogowych z udziałem pieszych w pasie przydrożnym drogi krajowej DK 72.

  • Pas zieleni szerokości około 4 metrów sąsiadujący z pasem drogi krajowej DK 72 przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pas pieszo–jezdny
   Obiekt Ścieki - pas przewidziany pod pas pieszo-jezdny (stan z dnia 15 kwietnia 2016 r.)
  • Działka przylegająca do drogi krajowej wyznaczona pod pas pieszo-jezdny, w trakcie budowy jezdni tłuczniowej.
   Obiekt Ścieki - działka wyznaczona w czasie scalenia pod pas pieszo-jezdny w trakcie budowy jezdni tłuczniowej (stan z dnia 7 listopada 2019 r.)

  Scalenie zlikwidowało rozbieżności stanów prawnych ze stanem faktycznego użytkowania – głównie w obszarach budowlanych, co może zapobiec ewentualnym sporom granicznym.

  Mapa granic działek według stanu przed scaleniem (linie koloru szarego) i zaprojektowanych w scaleniu granic (linie koloru czerwonego). Przykład doprowadzenia do zgodności granic projektowanych działek ze stanem faktycznego posiadania nieruchomości w siedliskach. Pokazany przebieg granic na tle ortofotomapy ilustruje przykład gdy przed scaleniem część budynków widocznego gospodarstwa znajdowała się w obszarze działki sąsiada.

  W wyniku rekultywacji gruntów zdegradowanych i pod zlikwidowanymi miedzami odzyskano łącznie 1,18 hektara gruntów ornych, które zostały włączone po scaleniu do upraw polowych.

 2.  

 3. Olewin-Sieniec w gminie Wieluń w powiecie wieluńskim o powierzchni 494 ha, na którą składają się 219 ha gruntów położonych w obrębie Olewin oraz 275 ha gruntów z obrębu Sieniec. W wyniku scalenia liczbę działek ewidencyjnych zmniejszono prawie 2-krotnie, z 1110 działek przed scaleniem do 612 działek po scaleniu. Przed scaleniem średnio na jedno gospodarstwo rolne przypadało 4,8 działki o średniej powierzchni 0,45 ha. W wyniku scalenia średnia powierzchnia działki ewidencyjnej zwiększyła się o 0,55 ha i wynosi obecnie 1 ha. Zmniejszyła się natomiast o 46% liczba działek w uśrednionym gospodarstwie rolnym - średnio zmalała liczba działek o 2,2 działki i wynosi obecnie 2,6 działki.

  prow 2014-2020 - obiekt scaleniowy Olewin-Sieniec

Kolejne dwa obiekty, a mianowicie Sulmierzyce i Kruplin położone w powiecie pajęczańskim są przygotowywane do rozpoczęcia prac scaleniowych w roku 2018.