Prace scaleniowe zrealizowane w ramach PROW 2007-2013

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi jako jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w ramach PROW 2007-2013 zrealizowało prace scaleniowe na 4 obiektach o łącznej powierzchni 2099 ha.

 1. Obiekt Świątki w powiecie sieradzkim.
  Pracami realizowanymi w latach 2009-2011 objęto grunty o powierzchni 571 ha. Uczestnikami scalenia było 169 podmiotów. W wyniku prac scaleniowych zmniejszono liczbę działek z 796 do 552, a średnia powierzchnia działki rolnej powiększyła się z 0,95 ha przed scaleniem do 1,41 ha po scaleniu. Uzyskany wskaźnik redukcji działek wyniósł 30,6%. W ramach zagospodarowania poscaleniowego przebudowano i wybudowano 17,8 km dróg transportu rolnego oraz przebudowano i wybudowano 10,2 km rowów melioracyjnych. Dzięki budowie mostu na rzece Klonówce znacząco zmniejszono odległość dojazdu do pól.
 2. Obiekt Kapituła w powiecie pajęczańskim.
  Prace scaleniowe wykonywano w latach 2007-2012 na gruntach obszarze 97 ha. Uczestnikami prac scaleniowych były 54 podmioty. Wynikiem prac scaleniowych było zredukowanie ilości działek o 50,4% z 514 przed scaleniem do 255 po scaleniu. Średnia powierzchnia działki rolnej przed scaleniem wynosiła 0,16 ha, natomiast po scaleniu 0,43 ha.
 3. Obiekt Brzeźnica w powiecie pajęczańskim.
  Było to największy obiekt realizowany przez Biuro w ramach PROW 2007-2013. Pracami objęto 551 uczestników, którzy posiadali grunty o powierzchni 1213 ha. W wyniku przeprowadzonych prac scaleniowych zredukowano o 62,5% liczbę działek z 3479 przed scaleniem do 1305 po scaleniu. Powiększona została średnia powierzchnia działki rolnej z 0,33 ha przed scaleniem do 0,99 ha po scaleniu.
  prow 2007-2013-Brzeźnica obszar scalenia
  W ramach zagospodarowania scaleniowego przebudowano i wybudowano 45,8 km dróg transportu rolnego.

  Wykonane prace zostały wyróżnione przez Główną Komisję Konkursową XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.
  Dyplom uznania - scalenia Brzeźnica
 4. Obiekt Sieniec w powiecie wieluńskim.
  Pracami scaleniowymi wykonywanymi w latach 2009-2012 objęto 107 uczestników posiadających grunty o powierzchni 218 ha. Na obiekcie tym uzyskano najlepszy wskaźnik redukcji ilości działek wynoszący 68%. Przed scaleniem liczba działek wynosiła 817, natomiast po scaleniu jedynie 261. Średnia powierzchnia działki rolnej zwiększyła się z 0,33 ha przed scaleniem do 0,86 ha po scaleniu.

  W ramach zagospodarowania poscaleniowego przebudowano i wybudowano 10,2 km dróg transportu rolnego.