Scalenia i wymiana gruntów

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje prace scaleniowe i wymienne w oparciu o przepisy ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa Łódzkiego przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi.

Głównym celem scalenia jest poprawa warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Widocznym efektem scalenia gruntów jest:

 1. zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie,
 2. likwidacja szachownicy gruntów,
 3. poprawa kształtu działek,
 4. dostosowanie granic działek do cieków wodnych,
 5. dostosowanie szerokości dróg do nowoczesnego sprzętu rolniczego,
 6. poprawę jakości nawierzchni dróg dojazdowych do pól,
 7. możliwość likwidacji wspólnot gruntowych.

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Potrzeby scalania gruntów w województwie łódzkim

Z przeprowadzonych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi analiz wynika, że największe zapotrzebowanie na prace scaleniowe występuje na terenach powiatów: brzezińskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i wieruszowskiego.

Aby poprawić warunki gospodarowania w rolnictwie na obszarze województwa łódzkiego należy przeprowadzić prace scaleniowe na 21,4% obszarów wiejskich, które obejmują 17% obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni ok. 365 000 ha.

Największe straty gospodarcze spowodowane dużym rozdrobnieniem gospodarstw, wadliwym kształtem działek i szachownicą gruntów występuje we wsiach:

 1. Karwice i Międzybórz w gminie Opoczno,
 2. Cieszęcin w gminie Wieruszów,
 3. Włyń w gminie Sieradz,
 4. Drobnice w gminie Osjaków,
 5. Rożenek i Ciechomin w gminie Aleksandrów,
 6. Wysokienice w gminie Głuchów.

Scalanie gruntów - szansa na rozwój wsi

Film promocyjny, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przybliżający tematykę scalania gruntów oraz korzyści wynikające z realizacji scaleń.

Informacje na temat scalania gruntów na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi