Prace geodezyjno-kartograficzne i geodezyjno-prawne związane z inwestycjami na drogach wojewódzkich

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje prace geodezyjno-kartograficzne niezbędne do przeprowadzenia modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich. W ramach zlecanych prac sporządzane są mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pierwszym etapem geodezyjnego przygotowania dróg wojewódzkich do ich rozbudowy jest uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie. Dzięki tym pracom określane są granice pasa drogowego wraz z ich stabilizacją w terenie. W ramach przeprowadzonych postępowań administracyjnych, z wykorzystaniem przygotowanej przez Biuro dokumentacji geodezyjno-prawnej, Województwo Łódzkie nabywa prawo własności do gruntów stanowiących drogi wojewódzkie. Najczęściej prawo własności nabywane jest w trybie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. W kolejnym etapie prac regulacyjnych, prawo to jest ujawniane w księgach wieczystych.

Wieloletnie doświadczenie pracowników Biura w realizacji trudnych prac regulacyjnych pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie napotkanych problemów i trudności.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji drogowych, Biuro wykonuje inwentaryzację naniesień roślinnych i budowlanych na częściach nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie istniejących pasów dróg wojewódzkich. Przygotowana dokumentacja pozwala na sprawną, szybką i rzetelną wycenę naniesień i gruntów w ramach postępowań administracyjnych zamierzających do ustalenia odszkodowania za przejęte nieruchomości.