Mapy glebowo-rolnicze

Mapy glebowo–rolnicze przedstawiają przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawierają syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.

Treść mapy glebowo–rolniczej stanowią:

  • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
  • typ genetyczny gleby (podtyp),
  • skład mechaniczny i głębokość zalegania warstw profilu glebowego.

Wykorzystanie treści dokumentacji glebowo–rolniczej wykracza poza potrzeby rolnictwa i służy określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennemu, prowadzeniu prac ziemnych, szeroko rozumianej ochronie gleb, a także ich waloryzacji. Jest używana w procesie fundamentowania budynków oraz w procesie przekształcania działki rolnej lub leśnej w budowlaną.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi od 2011 roku, w ramach współpracy z Departamentem Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, uczestniczy w pracach związanych z cyfryzacją map glebowo-rolniczych województwa łódzkiego. Pracownicy WBG w Łodzi zeskanowali, wpasowali w układ współrzędnych oraz zwektoryzowali około 6 000 arkuszy map glebowo-rolniczych.

Mapy w postaci wektorowej z kolejnych powiatów są, w miarę postępu prac, sukcesywnie umieszczane na Portalu map glebowo-rolniczych i geologicznych Geoportalu Województwa Łódzkiego. Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych zawiera informacje o kompleksach przydatności rolniczej gleb, typach gleb oraz składzie mechanicznym na poszczególnych poziomach głębokości. Oprócz wektorowej warstwy „Mapy glebowo–rolnicze” w ww. Portalu znajduje się warstwa „Mapy glebowo-rolnicze – raster”, która pokrywa całe województwo łódzkie.