Informacje ogólne

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powołaną do działania z dniem 1 lipca 2010 r. w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego na podstawie Uchwały Nr LV/1544/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Działalnością Biura kieruje jednoosobowo Dyrektor, a nadzór nad funkcjonowaniem Biura sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

Siedzibą Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi jest miasto Łódź, a obszarem działania województwo łódzkie.

Kluczowymi zadaniami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi są:

  1. wykonywanie i koordynacja prac scaleniowych i wymiennych,
  2. gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
  3. wykonywanie zadań marszałka województwa w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych, a także monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
  4. realizacja prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Łódzkiego,
  5. wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych związanych z inwestycjami na drogach wojewódzkich,
  6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
  7. realizacja prac geodezyjnych, kartograficznych, urządzeniowo-rolnych i projektowych wynikających z zawartych porozumień samorządu województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.