Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi,
  Solna 14, 91-423 Łódź.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Majorowski. Dane kontaktowe:
  e-mail:, tel.: 42 235 47 57
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 1, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli wynika to z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji umowy.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.